Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO CZYJE.TO, KTÓRY JEST POLSKOJĘZYCZNĄ WERSJĄ SERWISU WHOSEIS.IT

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://czyje.to (dalej jako: „Serwis Internetowy”, „Serwis).

Czyje.to jest serwisem internetowym umożliwiającym zlokalizowanie zagubionej rzeczy dzięki specjalnym brelokom zawierającym unikatowe kody. Przez stronę możliwe jest zarówno kupno breloków, rejestracja własnego breloku jak i powiadomienie właściciela o znalezieniu zagubionej rzeczy.
Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego, w szczególności zasad i warunków na jakich nastąpi korzystanie z Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie Internetowym, składanie Zamówień, zawarcie oraz realizacja umów zawartych poprzez Czyje.to.
Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji o korzystaniu z Czyje.to, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.
Zapraszamy do zapoznania się regulaminem,
Zespół Czyje.to

1) O NAS

1. Właścicielem Czyje.to jest Daniel Pawlak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: PROSAMPI Daniel Pawlak  wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności Żychlin, ul. Leśna 25B, 62-571 Stare Miasto i adres do doręczeń Modła Księża 18, 62-571 Stare Miasto, NIP: 6652795738 ; REGON: 383778062 ; adres poczty elektronicznej: admin@czyje.to (dalej jako: „Usługodawca” lub „Administrator”).
2. Administrator prowadzi Serwis Internetowy oraz jest odpowiedzialny za prawidłowe świadczenie Usług Elektronicznych Serwisu.

2) DEFINICJE

1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
a. CENNIK – cennik korzystania z odpłatnych funkcjonalności Serwisu Internetowego.
b. CZAT - Usługa Elektroniczna dostępna w Serwisie Internetowym umożliwiająca Usługobiorcy - znalazcy rzeczy skontaktowaniem się z właścicielem zagubionej rzeczy celem jej przekazania.
c. DZIEŃ ROBOCZY - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
d. FORMULARZ KONTAKTOWY – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w zakładce „Kontakt”, umożliwiający skontaktowanie się z Usługodawcą oraz przesłanie zapytania.
e. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Serwisie umożliwiający utworzenie Konta.
f. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia przez Usługobiorcę oraz zakupienie Produktu.
g. GRAWER – indywidualny napis lub wzór Klienta, podany w trakcie składania Zamówienia na Produkt spersonalizowany.
h. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
i. KONTO USŁUGOBIORCY – elektroniczne konto w Serwisie Internetowym umożliwiające dostęp Usługobiorcy do Serwisu oraz korzystanie z niego. Elektroniczne konto jest częścią Serwisu, oznaczone jest indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres e-mail) Usługobiorcy oraz stanowi zbiór zasobów i funkcjonalności dostępnych w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu.
j. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.).
k. PRODUKT  – rzecz ruchoma oraz usługa dostępne w Serwisie, przeznaczone do sprzedaży, w szczególności breloki z grawerem. Szczegółowe informacje o Produktach oraz niezbędne instrukcje dotyczące korzystania znajdują się na stronie Serwisu.
l. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
m. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, CZYJE.TO – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym http://czyje.to.
n. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
o. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
p. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
q. SPECYFIKACJA GRAWERU – specyfikacja wymogów technicznych dla elementów tekstowych, graficznych lub kolorystycznych Graweru.
r. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA, ADMINISTRATOR – DANIEL PAWLAK prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: PROSAMPI Daniel Pawlak wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności Żychlin, ul. Leśna 25B 62-571 Stare Miasto i adres do doręczeń Modła Księża 18, 62-571 Stare Miasto, NIP: 6652795738 ; REGON: 383778062 ; adres poczty elektronicznej: admin@czyje.to
s. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
t. WERYFIKACJA GRAWERU – sprawdzenie przez Sprzedawcę zgodności Graweru Klienta z wymogami określonymi w Specyfikacji Graweru.
u. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
v. ZAREJESTRUJ BRELOK – Usługa Elektroniczna w Serwisie umożliwiająca przypisanie niezbędnych danych do breloka, niezbędnych do odnalezienia rzeczy w przypadku ewentualnego jej zagubienia. Skorzystanie z tej Usługi jest możliwe poprzez naciśnięcie przycisku „Zarejestruj swój brelok” widocznego na stronie głównej Serwisu.
w. ZNALAZŁEM BRELOK – Usługa Elektroniczna w Serwisie umożliwiająca skontaktowanie się z właścicielem zagubionej rzeczy poprzez wpisanie unikalnego kodu z zawieszki na stronie oraz skorzystanie z Czatu.

3) O SERWISIE CZYJE.TO

1. Czyje.to umożliwia zlokalizowanie zagubionej rzeczy dzięki brelokom zawierającym unikatowe kody. Przez stronę możliwe jest zarówno kupno breloków, rejestracja własnego breloku jak i powiadomienie właściciela rzeczy o odnalezieniu zagubionego przedmiotu z brelokiem.
2. Rejestracja breloka zakupionego w niniejszym Serwisie Internetowym oraz skontaktowanie się z właścicielem po wpisaniu kodu breloka zakupionego w niniejszym Serwisie Internetowym są dodatkowo dostępne w odrębnym serwisie internetowym Usługodawcy, dostępnym pod adresem internetowym https://whoseis.it/, którego polskojęzyczną wersją jest Serwis Czyje.to .
3. Usługodawca jest odpowiedzialny za świadczenie Usług Elektronicznych wskazanych w Regulaminie i obowiązany jest je świadczyć bez wad. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby podejmowane działania były zgodne z obowiązującymi standardami, a także z zasadami etyki i poufności.

4) OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

1. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).
4. Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

5) USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W SERWISIE

1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.
2. Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych:
a. Czat
b. Formularz Kontaktowy
c. Formularz Zamówienia
d. Zarejestruj brelok
e. Znalazłem brelok
3. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie oraz na stronach Serwisu Internetowego.
4. Usługodawca obowiązany jest świadczyć Usługi Elektroniczne bez wad.
5. Korzystanie z formularza kontaktowego możliwe jest po (1) przejściu do zakładki „Kontakt”, (2) wypełnieniu formularza kontaktowego i (3) kliknięciu na stronie Serwisu po wypełnieniu formularza odpowiedzi pola akcji – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W formularzu niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: Imię i nazwisko,  adres poczty elektronicznej oraz temat i treść wiadomości. Usługa Elektroniczna formularz kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą wysłania wiadomości za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania korzystania z formularza kontaktowego przez Usługobiorcę.

6) USŁUGA ELEKTRONICZNA „ZAREJESTRUJ BRELOK”

1. Usługa Elektroniczna „Zarejestruj Brelok” umożliwia przypisanie niezbędnych danych do breloka.
2. W celu przypisania danych do breloka należy wejść na stronę Serwisu – kliknąć pole „Zarejestruj swój brelok” oraz wpisać unikalny dla każdej zawieszki – 12-cyfrowy kod.
3. Po wpisaniu kodu, na stronie pojawi się komunikat wraz z polem do podania adresu e-mail. Tym samym brelok zostanie skutecznie przypisany i powiązany z adresem e-mail danej osoby.

7) USŁUGA ELEKTRONICZNA „ZNALAZŁEM BRELOK"

1. Usługa Elektroniczna „Znalazłem brelok” umożliwia skontaktowanie się z właścicielem oraz przekazanie zagubionej rzeczy, do której dołączony został brelok Czyje.to.
2. W celu przekazania zagubionej rzeczy właścicielowi, który przypisał dane do breloka przez Serwis – należy wpisać w odpowiednim polu na stronie unikalny dla każdego breloczka – 12-cyfrowy kod oraz kliknąć pole ,,Rozpocznij czat z właścicielem".
3. Następnie, po zatwierdzeniu tej czynności przez Usługodawcę znalazca może napisać wiadomość do właściciela, która zostanie wysłana dopiero po potwierdzeniu przez znalazcę swojego adresu e-mail – właściciel rzeczy, który przypisał brelok do własnego adresu e-mail przez Serwis, otrzymuje automatycznie wiadomość mailową na wskazany adres poczty elektronicznej z informacją o znalezieniu zagubionego przedmiotu wraz z linkiem przenoszącym właściciela rzeczy do Czatu w Serwisie. Poprzez czat możliwe jest ustalenie szczegółów przekazania rzeczy.
4. W ramach Serwisu Internetowego Usługobiorca ma możliwość korzystania z Czatu. Wypowiedzi zamieszczane na Czacie przez Usługobiorcę powinny być związane z tematyką Serwisu Internetowego i celu jakim jest przekazanie zagubionej rzeczy właścicielowi.
5. Usługobiorca zamieszczający treści w Serwisie w ramach Czatu obowiązany jest do korzystania z niego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorcę zamieszczającego komentarz - wiadomość obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, wulgaryzmów oraz  treści naruszających dobra osobiste.
6. Usługodawca zastrzega sobie prawo wezwania Usługobiorcy do zmiany lub usunięcia w wyznaczonym terminie zamieszczonych przez Usługobiorcę treści w ramach Serwisu, gdy naruszają one niniejszy Regulamin (w szczególności treści bezprawne) z podaniem przyczyny, a w razie bezskutecznego wezwania do usunięcia tych treści.
7. Podczas ustalania warunków przekazania przez strony poprzez Czat zagubionej rzeczy, zaleca się niepodawania adresu zamieszkania stron. Zaleca się uzgodnienie neutralnego miejsca przekazania lub zostawienia przedmiotu.
8. Wszystkie szczegółowe ustalenia stron poczynione w ramach bezpośredniej korespondencji jak też ewentualne konsekwencje wynikające z uzgodnionych warunków zwrócenia zagubionej rzeczy, na które Usługodawca nie ma wpływu – są w gestii znalazcy rzeczy jak i właściciela rzeczy. To samo dotyczy ewentualnych negatywnych skutków wynikających z bezpośredniej korespondencji oraz spotkania stron. Usługodawca w szczególności zaleca ostrożność w zakresie prowadzonego czatu oraz w zakresie ustalania miejsca przekazania.

8) WARUNKI KORZYSTANIA Z FORMULARZA ZAMÓWIENIA – SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem kliknięcia przez Usługobiorcę będącego klientem pola „Zamów breloki już teraz” lub pola ,,Zamów breloki".
2. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia oraz (2) kliknięciu na stronie Serwisu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Złóż zamówienie” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu Internetowego).
3. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych dotyczących Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, kraj wysyłki, kolor breloka, kolor Graweru, plik do wykonania Graweru, ilość sztuk oraz dane firmy jeżeli Usługobiorca jest przedsiębiorcą w tym numer telefonu do kontaktu dla kuriera.
4. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, będącej potwierdzeniem złożonego Zamówienia. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Serwisu.
6. Usługodawca zapewnia działanie serwisu na co najmniej rok od zawarcia umowy z Usługobiorcą będącym stroną Umowy Sprzedaży.
7. Usługobiorca jest obowiązany zapewnić, że ma prawo do wykorzystania grafiki wchodzącej w skład Zamówienia oraz że nie narusza prawa do znaku towarowego lub praw autorskich podmiotów trzecich.

9) SPOSOBY PŁATNOŚCI ORAZ DOSTAWY

1. Możliwe sposoby płatności za złożone Zamówienie są udostępniane Klientowi – przedsiębiorcy w drodze kontaktu mailowego z Usługodawcą.
2. O ile nie ustalono inaczej - Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy zakupionych Produktów:
a. Przesyłka pocztowa.
b. Przesyłka kurierska.
3. Termin dostawy Produktu do Klienta jest ustalany bezpośrednio z Usługodawcą w drodze kontaktu mailowego. Jeżeli nie ustalono inaczej - wynosi do 21 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

10) DOSTARCZENIE PRZEZ KLIENTA LOGO DO WYKONANIA GRAWERU

1. Po zawarciu Umowy Sprzedaży przeprowadzana jest przez Sprzedawcę niezwłocznie (maksymalnie w ciągu 3 Dni Roboczych) Weryfikacja Graweru, który Klient podał w Zamówieniu. W przypadku gdy w wyniku Weryfikacji Graweru okaże się, że Grawer wskazany przez Klienta wymaga wprowadzenia poprawek, Sprzedawca informuje o tym niezwłocznie za pośrednictwem poczty elektronicznej Klienta, który obowiązany jest do wprowadzenia poprawek zgodnie z informacją Sprzedawcy i przesłania Sprzedawcy poprawionego Graweru w ciągu 3 Dni Roboczych, chyba że strony ustalą inaczej.
2. Sprzedawca przystępuje do realizacji Umowy Sprzedaży w momencie: (1) zakończenia Weryfikacji Graweru (w razie braku konieczności wprowadzenia poprawek) albo (2) otrzymania przez Sprzedawcę od Klienta poprawionego przez niego Graweru zgodnie z uwagami Sprzedawcy przesłanymi Klientowi po przeprowadzeniu Weryfikacji Graweru (w razie konieczności wprowadzenia poprawek) albo (3) otrzymania przez Sprzedawcę żądania Klienta rozpoczęcia realizacji Umowy Sprzedaży mimo braku pozytywnej Weryfikacji Graweru i braku przesłania przez Klienta poprawionego Graweru.
3. Sprzedawca wykonuje Produkt będący przedmiotem Umowy Sprzedaży zgodnie ze Specyfikacją Graweru opracowaną na podstawie Graweru Klienta i ewentualnych uzgodnień między Klientem a Sprzedawcą w ramach Weryfikacji Graweru.
4. Klient dostarczający plik do wykonania Graweru jest zobowiązany do przysłania logo – znaku słowno graficznego, do którego posiada wszelkie prawa wynikające z praw autorskich, mając na uwadze przepisy ogólne oraz poszanowanie praw osób trzecich.

11) KONTAKT Z NAMI

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Państwem jest formularz kontaktowy na stronie Serwisu, poczta elektroniczna (e-mail: admin@czyje.to), za pośrednictwem których można wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania z Serwisu Internetowego. Usługobiorcy mogą kontaktować się z nami także na inne dopuszczalne prawem sposoby, w szczególności poprzez Formularz Kontaktowy na stronie.

12) REKLAMACJE DOTYCZĄCE SERWISU I USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego i Usług Elektronicznych Usługobiorca może złożyć na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: admin@czyje.to).
2. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) roszczenie; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

13) REKLAMACJE DOT. PRODUKTU

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego). Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).
2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład: za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: admin@czyje.to).
4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: Modła Księża 18, 62-571 Stare Miasto. W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca, w przypadku Klienta niebędącego konsumentem koszt dostarczenia ponosi Klient. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

14) ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTÓW

1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami i dotyczy umów zawieranych między nimi, a Usługodawcą.
2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów (1) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy; (3)  w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
3. Z zastrzeżeniem pkt. 14 ust. 2 Regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem pkt. 14 ust. 4 Regulaminu.
4. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usługi trwającej powyżej 14 dni oraz po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy o jej świadczenie, to ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
5. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: Modła Księża, 62-571 Stare Miasto lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: admin@czyje.to.
6. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów; dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

15) POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR


1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami.
2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

16) POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.
2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
7. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.
9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

17) PRAWA AUTORSKIE

1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
2. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

18) POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Czyje.to zawierane są w języku polskim.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany zakresu lub formy świadczonych Usług Elektronicznych - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
a. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
b. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Kupna) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Kupna.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
4. Niniejszy Regulamin nie wyłącza przepisów obowiązujących w państwie zwykłego miejsca pobytu konsumenta zawierającego umowę z Usługodawcą/Sprzedawcą, których nie można wyłączyć w drodze umowy. Usługodawca/Sprzedawca gwarantuje w takim wypadku konsumentowi ochronę przyznaną mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy.

Dziękujemy za uważną lekturę!
W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt korzystając z danych podanych na wstępie.

Zapraszamy do współpracy,
Zespół Czyje.to


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

[aktualizacja dnia 31.07.2019r. godzina 13.50]